L   A   V   I   K
strategi - markedsorientering - kommunikasjon - organisasjon

Kommunikasjon
Alt organisasjoner gjør og sier eller ikke gjør og ikke sier, får stor betydning for hvordan samfunnet generelt og mennesker spesielt oppfatter dem. Det gjelder ikke bare tradisjonell produkt- eller tjenestemarkedsføring, men også formidling av holdninger, verdier og organisatorisk metaprodukt.  

Markedskommunikasjon blir av mange forstått relativt snevert som kommunikasjonsmiksen. Altså en mer eller mindre bevisst kommunikasjonsstrategi og påfølgende handlingsplaner, gjeldende fordelingen av ressurser til for eksempel PR-arbeid, sponsorvirksomhet, skjermkommunikasjon og reklame. 

Vi betrakter markedskommunikasjon i et overordnet, helhetlig perspektiv. Det omfatter langt mer enn arbeid kun relatert til hvilke kanaler man reklamerer gjennom eller hvem man på en eller annen måte aktivt og konkret ønsker å påvirke til å kjøpe varene, tjenestene eller ideene man tilbyr. Et sentralt element i denne utvidede forståelsen er kulturkommunikasjon, etter vår mening en av de desidert viktigste måtene en organisasjon formidler utad hva de er eller ønsker å være. I likhet med at det ikke finnes personlighetstrekk som er verre eller bedre enn andre trekk hos organisasjonsmedlemmer, finnes det heller ikke kulturelle uttrykksformer som – hvis man er dem bevisst – er mer eller mindre fordelaktige enn andre. Alle uttrykk må vurderes opp mot hva de er ment å skulle kommunisere, og hvem målgruppene er:  

Bruker ansatte dress eller strikkegenser på jobb? Hvordan blir kunder møtt i butikken, resepsjonen, møtelokalet, telefonen eller gjennom for eksempel tekstvalg og språkstil på webområdet eller i sosiale medier? Har administrerende direktør kontor i toppetasjen som oser eksklusivitet, penger og makt, eller befinner han eller hun seg i en bås i samme kontorlandskap som kollegene? Hvis man eier et høyfjellshotell: Prøver man å skape hjemmekoselig, nær og intim stemning ved å henge skinnfeller på veggene, ha dempet belysning,  stearinlys overalt og peisen tent døgnet rundt, samtidig som de ansatte møter kundene med avmålt, kjølig, stiv og formell distanse, som på et storbybasert forretningshotell? Og hvordan opplever i så fall kundene diskrepansen mellom hva man ønsker å formidle og hva som faktisk formidles?

Men formidling av organisasjonskultur ut mot omgivelsene innebærer selvsagt ikke at tradisjonelle, kommunikative virkemidler er av mindre betydning. Det handler om både omdømme og merkevarebygging gjennom bevisst, transparent og konsistent kommunikasjon på alle arenaer der virksomheter møter eksisterende og potensielle nye kunder eller brukere. Budskapsutforming og budskapsformidling blir sentrale ingredienser, i tillegg til segmenteringsarbeid – hvem vi ønsker og ikke ønsker å kommunisere med. Fordi forsøk på å omfavne alle er en sikker oppskrift på ikke å makte å kommunisere effektivt med noen i det helt tatt.

Vi byr på idéfremmende ballspilling og diskurs omkring, samt forbedringsforslag til, eksisterende markeds- og kommunikasjonsplaner. Dessuten kan vi bidra med utarbeidelse av nye, situasjonstilpassede kommunikasjonsstrategier. Selvsagt ulike relevante faktorer som blant annet interne ressurser (spesielt produkt- eller tjenesteportefølje), konkurransesituasjon, markedsmuligheter samt kjennetegn ved de aktuelle bransjene organisasjonen opererer i − eller muligens burde operere i −  tatt i betraktning. 

Vi jobber i tillegg med praktisk kommunikasjon i de fleste former og fasonger i implementeringsfaser, eksempelvis tekstuelle uttrykk og tekstforfattervirksomhet, skjermkommunikasjon, sosiale medier og PR. 

strategi    markedsorientering    kommunikasjon    organisasjon