L   A   V   I   K
strategi - markedsorientering - kommunikasjon - organisasjon

Strategi 
Hva kjennetegner historien vår, og hvor står vi i dag? I hvilken retning bør vi bevege oss videre, og hvor ønsker vi å være om ett, tre, fem eller ti år? Hvilke ressurser rår vi over internt, og hvordan kan vi best søke å maksimere disse i forbindelse med optimal, markedsrettet og fremtidig tilpasning innenfor en definert tidshorisont?

Mange organisasjoner har et bevisst og avklart forhold til spørsmål som dette, andre har det ikke. Enten fordi de ikke prioriterer det eller ikke har tid, eller fordi ledelsen føler seg usikker på hvordan den skal gå frem. En utfordring for en del virksomheter er at overordnede strategier med tiden enten har blitt mindre relevante, eller at de er for vage og i større grad bærer preg av å være visjoner uten så veldig konkret innhold. Mangel på relevans kan være spesielt aktuelt når de eksterne omgivelsene og rammebetingelsene forandrer seg hurtig.

De fleste markeder kjennetegnes av aksellererende endringstakt på grunn av teknologisk innovasjon, økt konkurranseintensitet og raskt skiftende etterspørselsmønstre. Stadig flere foretak i et økende antall bransjer kan ikke engang være sikre på om kundene om et år kommer til å etterspørre det de tilbyr i dag. 
Dette innebærer at mange ikke lengre kan forholde seg til én strategi i hele tidsperioden den er ment å gjelde for. Ledelsesinitiert omstillings- og endringskultur står sentralt, og kommer til å bli enda viktigere i årene som kommer. 

Strategier fungerer som overordnede føringer for alt organisasjoner foretar seg, og analysearbeid står sentralt. Behovet for analyser vil variere, blant annet basert på spesifikke kjennetegn ved den aktuelle bransjen, organisasjonsinterne forhold samt tidligere strategiarbeid.

Hensikten med interne og eksterne analyser er å identifisere strategiske alternativer, som igjen danner grunnlaget for utarbeidelse av målsettinger og strategiske valg, med påfølgende handlingsplaner og implementering. Prosessen bør resultere i strategisk posisjonering; hvordan virksomheten relativt sett blir oppfattet av organisasjonsmedlemmer, kunder og samarbeidspartnere sammenlignet med  konkurrentene. I motsetning til image, som er kunder og omgivelser sine totale assosiasjoner og opplevelse av organisasjonen, er strategisk posisjonering noe foretaket selv kan kontrollere.

Alle strategiske valg får større eller mindre konsekvenser for det indre livet i organisasjoner, fordi disse vil påvirke medlemmene i en eller annen retning. Dette prinsippets gjelder uavhengig av om vi snakker om de 0,1 % norske virksomheter med 250 ansatte eller fler, eller de cirka 90 % med null til ni ansatte. 

Et eksempel er vekststrategier, som blant annet vil kunne innebære nyansatte med annen kompetanse, bakgrunn og erfaringer som skal sosialiseres inn i kulturen, endret produkt- og tjenesteportefølje eller for eksempel forandringer i den formelle strukturen. Et annet eksempel er nedbemanningsprosesser, som kan skape usikkerhet og angst. Dette vil igjen kunne føre til interne utfordringer som ledelsen må håndtere. Vi bidrar med analyse og gjennomgang av eksisterende strategier, eller utarbeidelse av nye.

 


strategi   markedsorientering   kommunikasjon   organisasjon